Vijesti

USPOSTAVA AMC


Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je u suradnji s
Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom obrane BiH, Direkcijom za civilno
zrakoplovstvo BiH, Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i EUROCONTROL-om
uspostavila Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) sa
ciljem potpunog uspostavljanja funkcionalnog i učinkovitog upravljanja zračnim prostorom (ASM
- Airspace Management).


Uspostavljanje AMC je izvršeno na temelju Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH"
broj: 39/09), Pravilnika o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni
glasnik BiH" broj: 79/10), te Pravilnika o uspostavi i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim
prostorom ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17).


Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) je nadležna za
operativno upravljanje zračnim prostorom (nivo 2) što podrazumijeva upravljanje zračnim
prostorom na predtaktičkom nivou.
Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) je s operativnim
radom počela 6. 12. 2018. godine.


Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom  (AMC - Airspace Management Cell) rukovodi
BHANSA, a u njenom radu, pored osoblja BHANSA-e, učestvuje i osoblje Ministarstva obrane
BiH.


Uspostavljanjem Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management
Cell)  je u Bosni i Hercegovini u potpunosti završena implementacija koncepta fleksibilnog
upravljanja zračnim prostorom (FUA) čime se omogućava povećanje kapaciteta sustava
pružanja usluga u zračnoj plovidbi kao jednog od  bitnih elemenata u procesu implementacije
ATM strategije koja za konačan cilj ima pružanje usluga kontrole zračnog prometa u zračnom
prostoru Bosne i Hercegovine od strane BHANSA-e.

Povratak na vijesti