Pravne napomene

Sva prava pridržana. Računalni program je pohranjen u HRVATSKOJ AUTORSKOJ AGENCIJI. Strogo je zabranjeno kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala ili softvera koji se nalazi na AMC internetskim stranicama, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od AMC-a i HKZP d.o.o. UKOLIKO NE PRIHVATITE OVE ODREDBE I UVJETE, MOLIMO VAS DA SE NE KORISTITE OVOM STRANICOM.

Pravne napomene

Suglasnost Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) važi samo uz izdato odobrenje BHDCA-e ukoliko je za predmetnu aktivnost potrebno odobrenje BHDCA-e u skladu s Pravilnikom o odobravanju letova („Službeni glasnik BiH“, broj:53/18) i Pravilnikom o zrakoplovnim priredbama („Službeni glasnik BiH“, broj:14/16).

Također, ako je primjenjivo korisnik je dužan osigurati i druge suglasnosti i odobrenja koje su definirane u propisima BiH.

Prilikom izvođenja aktivnosti korisnik je dužan pridržavati se Naredbe o pravilima letenja („Službeni glasnik BiH“, broj:53/18) te ostalih propisa BiH koji se odnose na sve aktivnosti koje se moraju obavljati isključivo unutar odobrenog zračnog prostora.

Voditelj aktivnosti naveden u zahtjevu je dužan od nadležne kontrole zračnog prometa dnevno telefonom zatražiti taktičko odobrenje za početak i javiti završetak korištenja odobrenog zračnog prostora.

Voditelj aktivnosti mora za cijelo vrijeme trajanja aktivnosti biti dostupan na broju mobilnog telefona navedenom u zahtjevu za rezervacijom zračnog prostora.

Voditelj aktivnosti se obvezno mora javiti nadležnoj kontroli zračnog prometa u slučaju potpunog odustajanja od obavljanja aktivnosti.

Na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa ili Jedinice za upravljanje zračnim prostorom, voditelj aktivnosti  mora u najkraćem mogućem roku prekinuti sve aktivnosti u odobrenom zračnom prostoru te telefonom potvrditi da su aktivnosti prekinute.

Piloti zrakoplova uključenih u aktivnosti unutar odobrenog zračnog prostora moraju izbjegavati aktivno zabranjena, uvjetno zabranjena i opasna područja. U slučaju aktivacije takvih i sličnih područja nadležna kontrola zračnog prometa može uskratiti odobrenje za početak ili nastavak aktivnosti u odobrenom zračnom prostoru.

Nadležna kontrola zračnog prometa razdvaja letove koji podliježu razdvajanju (sukladno klasifikaciji zračnog prostora) od utvrđenih područja.

 

Baloni/lampioni ne smiju biti međusobno ni na bilo koji drugi način vezani. Baloni ne smiju sadržavati čvrste dijelove. Prizemni vjetar na lokaciji puštanja lampiona može biti najviše jačine lahora  (1-3 čvorova).  Na lokaciji puštanja lampiona ne smije biti oblaka ispod 2000 m iznad terena. Nakon isteka perioda važenja taktičkog odobrenja nadležne kontrole zračnog prostora unutar kontroliranog zračnog prostora ne smije biti dijelova lampiona (u letu ili padu). Ukoliko je prometna situacija takva da nije moguće održati sigurnost, redovitost i učinkovitost zračnog prometa uz istovremeno puštanje balona/lampiona nadležna kontrola zračnog prometa neće izdati taktičko odobrenje za puštanje balona/lampiona.

Ukoliko se korisnik ne bude pridržavao ovih uvjeta, korištenje kontroliranog zračnog prostora će mu biti ograničeno na najmanju moguću mjeru ili u potpunosti onemogućeno poradi interesa sigurnosti, redovitosti i učinkovitosti zračnog prometa.