Informacije

Web AMC portal je alat za objavu informacija o statusu struktura u zračnom prostoru krajnjim korisnicima i alat koji omogućuje registriranim korisnicima portala rezervaciju struktura u zračnom prostoru.

ASM je kratica za Airspace Management, odnosno upravljanje zračnim prostorom. Upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management - ASM) je funkcija planiranja čiji je primarni cilj maksimiziranje uporabe raspoloživog zračnog prostora putem dinamične raspodjele vremena korištenja i povremeno raspodjelom zračnog prostora između različitih kategorija korisnika zračnog prostora na osnovu kratkoročnih potreba.
Upravljanje zračnim prostorom u FIR Sarajevo je u nadležnosti Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Ministarstva obrane BiH.

ASM se provodi na tri nivoa:
Starteški nivo - ASM nivo 1
Operativni (predtaktički) nivo - ASM nivo 2
Upravljanje zračnim prostorom u realnom vremenu (taktički nivo) – ASM nivo 3.

ASM nivo 1 podrazumijeva strateško upravljanje zračnim prostorom. Prijedloge u svrhu planiranja i organizacije zračnog prostora izrađuje Komitet za upravljanje zračnim prostorom Bosne i Hercegovine.

ASM nivo 2 podrazumijeva upravljanje zračnim prostorom na predtaktičkom nivou, odnosno planiranje raspodjele raspoloživog zračnog prostora putem dinamičke raspodjele vremena korištenja. Upravljanje zračnim prostorom na ASM nivou 2 je u nadležnosti Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC – Airspace Management Cell).

ASM nivo 3 podrazumijeva upravljanje zračnim prostorom u realnom vremenu, odnosno aktivaciju, deaktivaciju i relokaciju zračnog prostora, kako je odredila Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC – Airspace Management Cell).

FUA je kratica za Flexible Use of Airspace, odnosno fleksibilnu uporabu zračnog prostora. Fleksibilna uporaba zračnog prostora (FUA) je koncept upravljanja zračnim prostorom prema kojem zračni prostor ne treba biti određen kao samo civilni ili vojni, nego ga treba smatrati jedinstvenim prostorom u kojem će svi zahtjevi korisnika biti ispunjeni maksimalno, a zabrane i ograničenja bi koliko god je to moguće, trebali biti privremeni i ukinuti čim prestanu postojati razlozi za njihovu primjenu.

Tamo gdje se javljaju različite zrakoplovne aktivnosti u istom zračnom prostoru pri čemu treba ispuniti različite uvjete, potrebno je težiti sigurnom upravljanju zračnim prometom i optimalnom korištenju zračnog prostora.

Informacije o upravljanju zračnim prostorom i o fleksibilnoj upotrebi zračnog prostora su objavljene u:
• Zakonu o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09);
• Pravilniku o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH" broj: 79/10);
• Pravilniku o uspostavljanju i organizaciji Jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17);
• Zborniku zrakoplovnih informacija BiH (AIP), poglavlje ENR 1.9 AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT AND AIRSPACE MANAGEMENT.

AMC je kratica za Airspace Management Cell, odnosno Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom. AMC funkcionira u skladu s prioritetima dodjele zračnog prostora, dogovorenim pravilima i protokolima, sa ciljem poboljšanja civilno-vojne suradanje i međunarodne koordinacije i učinkovitog upravljanja zračnim prostorom u skladu s FUA konceptom.

Ovlašteni subjekt je subjekt ovlašten za suradnju i pregovore s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC) po pitanjima dodjele i uporabe zračnog prostora.
Za suradnju i pregovore s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC) po pitanju dodjele i uporabe zračnog prostora u ime civilnih korisnika je ovlašten civilni ovlašteni subjekt (CIV AA).
Za suradnju i pregovore s Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom (AMC) po pitanju dodjele i uporabe zračnog prostora u ime vojnih korisnika je ovlašten vojni ovlašteni subjekt (MIL AA).

Ovlašteni subjekt za civilne korisnike struktura u zračnom prostoru je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine - Odsjek za planiranje i organizaciju i uporabu zračnog prostora, Ortiješ bb, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina; e-pošta: civaa@bhansa.gov.ba

Ovlašteni subjekt za vojne korisnike struktura u zračnom prostoru je subjekt u okviru Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine.

(N)AUP – (Nacionalni) plan uporabe zračnog prostora (Airspace Use Plan – AUP) je ASM poruka sa statusom NOTAM-a, kojom se u standardnom formatu obavještava o dnevnoj odluci Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) za privremenom dodjelom zračnog prostora pod njenom nadležnošću za određeno vremensko razdoblje.
(N)UUP – (Nacionalni) ažurirani plan uporabe zračnog prostora (Updated Airspace Use Plan – UUP) je ASM poruka koja ima status NOTAM-a, a koju izdaje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC) na dan operacija u cilju ažuriranja informacija u AUP-u.

NOTAM (Notice to Airmen) je telekomunikacijski distribuirana poruka koja sadrži informacije o uspostavlјanju, stanju ili izmjeni zrakoplovnog sredstva, usluge, postupka ili opasnosti, čije je blagovremeno poznavanje neophodno osoblјu koje učestvuje u pripremi i izvršavanju letenja.

UTC (Coordinated Universal Time) je univerzalno koordinirano vrijemesko vrijeme. Lokalno vrijeme u BiH za vrijeme zimskog računanja vremena je UTC+1 sat, a za vrijeme ljetnog računanja vremena je UTC+2 sata.

Upravljanje zračnim prostorom na ASM nivou 2 se provodi u skladu sa CDM procesom koordinacije i na način da se korištenje struktura zračnog prostora dodjeljuje u skladu sa sljedećom listom prioriteta:
1. Letovi vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta BiH;
2. Letovi u svrhu potrage i spašavanja te u humanitarne svrhe;
3. Letovi kojima se prevoze oboljele ili ozlijeđene osobe kojima je potrebna žurna medicinska pomoć, uključujući letove u svrhu pružanja žurne medicinske pomoći oboljelim ili ozlijeđenim osobama, kao i letovi kojima se prevoze transplantati, krv i lijekovi uključujući letove koji se obavljaju kako bi se u mjestu odredišta zrakoplova ukrcali pacijenti, lijekovi, transplantati ili krv;
4. Promatrački letovi temeljem međunarodnih sporazuma koji obvezuju BiH (Open Skies Treaty);
5. Međunarodne vojne vježbe i međunarodne vježbe drugih tijela državne uprave;
6. Nacionalne vojne vježbe i nacionalne vježbe drugih tijela državne uprave;
7. Letovi kojima se prevoze šefovi država i letovi kojima se prevoze predsjednici vlada i drugi državni dužnosnici koji imaju utvrđen takav povlašteni status;
8. Vojni probni letovi;
9. Međunarodne zrakoplovne priredbe;
10. Međunarodna prvenstva u zrakoplovnim aktivnostima;
11. Nacionalna prvenstva u zrakoplovnim aktivnostima;
12. Vojno i policijsko osposobljavanje;
13. Aktivnosti vezane uz radove iz zraka (zaprašivanja, cijepljenja, nadzor usjeva i infrastrukture, snimanje iz zraka...);
14. Sportske i rekreacijske zrakoplovne aktivnosti;
15. Civilni letovi u svrhu osposobljavanja;
16. Puštanje i ispaljivanje predmeta u atmosferu (npr. slobodni baloni bez posade, dječji baloni, lampioni, vatromet, svjetlosni efekti...);
17. Aktivnosti eksperimentalne naravi u svrhu edukacije.

Strukture zračnog prostora koje predstavljaju ograničenje ili zabranu u zračnom prostoru mogu biti:
• Opasne zone (D)
• Uvjetne rute (CDR)
• Privremeno izdvojene zone (TSA)
• Privremeno rezervirane zone (TRA),
• Uvjetno zabranjene zone (R)
• Zabranjene zone (P)
• Prekogranična područja (CBA)

Strukture zračnog prostora se dijele na:
a) Upravljive (AMC manageable) i neupravljive (Non-AMC manageable)
b) Trajne i privremene (ad-hoc)


Trajnim strukturama smatraju se sve strukture koje su objavljene u Zborniku zrakoplovnih informacija Bosne i Hercegovine, u daljem tekstu: AIP.
Privremene (ad-hoc) strukture zračnog prostora se uspostavljaju na ASM nivou 2 i ASM nivou 3, na kraći period, uz poštivanje općih kriterija dizajna i sigurnosti, kada za to postoje realni sigurnosni i/ili operativni zahtjevi.

Prijedlog za promjenu organizacije i strukture zračnog prostora može pokrenuti bilo koji korisnik zračnog prostora. Korisnik zračnog prostora dostavlja svoj službeni zahtjev Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) na propisanom obrascu, s obrazloženjem zahtjeva. Prilikom obavljanja analize i procjene BHANSA po potrebi vrši konzultacije s korisnikom zračnog prostora i drugim relevantnim tijelima te dostavlja svoje mišljenje sa cjelokupnom dokumentacijom Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH.

Zahtjevi za uspostavu privremenih (ad-hoc) struktura zračnog prostora korisnici zračnog prostora upućuju ovlaštenim subjektima (AA) na obrascu „Zahtjev za uspostavu privremene (ad-hoc) strukture zračnog prostora – ASM.FORM.003“, najmanje dvadeset (20) dana prije planirane aktivnosti.

Zahtjev za rezervaciju struktura zračnog prostora ovlašteni subjekti (AA) i/ili korisnici zračnog prostora AMC-u dostavljaju najkasnije sedam (7) dana prije planiranog korištenja struktura zračnog prostora na zahtjevu za objavu NOTAM-a „NOTAM.FORM.001“.

Korisnik zračnog prostora ili ovlašteni subjekt (AA) će najaviti početak aktivnosti i završetak aktivnosti u za njega rezerviranoj strukturi zračnog prostora AMC-u ili ATS jedinici na koju ga AMC uputi.

Jedinica za upravljanje zračnim prostorom može, u slučaju hitnih i nepredviđenih okolnosti, suspendirati sve aktivne strukture zračnog prostora, pri čemu su korisnici zračnog prostora kojima je prethodno odobreno korištenje struktura zračnog prostora, dužni obustaviti sve aktivnosti u predmetnim strukturama zračnog prostora.